GDPR – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE A TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TEKINTETÉBEN TÖRTÉNŐ VÉDELMÉRŐL ÉS AZ ILYEN ADATOK SZABAD ÁRAMLÁSÁRÓL

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 13. Cikke a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban “Rendelet”), a Tt. 18/2018-as számú törvény 19. §-a alapján a személyes adatok védelméről (a továbbiakban “Törvény).

KIK VAGYUNK?

ÜZEMELTETŐ/ADATKEZELŐ

Cégnév: Marek Janíček – Marcraft
Székhely: Meštianska 16/18, Komárno 94501
IČO: 45612510
Jegyezve a komáromi Járási Hivatalban, vállalkozói nyilvántartási szám: 410-23453

HOGY TUD VELÜNK KAPCSOLATBA LÉPNI?

KAPCSOLAT:

Kapcsolattartó személy: Marek Janicek
Telefonszám: +421 907 395 665
Email: selfiecamteam@gmail.com
Cím: Ul. Práce č.8, Komárno

MILYEN JOGOKKAL RENDELKEZIK?

AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK JOGAI

Az érintett az a természetes személy, akinek személyes adatait feldolgozzuk, azonban nem kizárólag alkalmazottakat és ügyfeleket értünk ezalatt. Azok az érintett személyek, akiknek személyes adatait az információs rendszerünkben kifejezetten meghatározott célokra dolgozzuk fel, jogokkal rendelkeznek, amelyeket írásban vagy elektronikus úton gyakorolhatnak az Adatkezelő kapcsolattartójával. Az érintett személy Ön.

A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS JOGA

Az illetékes személytől való igazolás azzal kapcsolatban, hogy a jogait érvényesítő érintett személy személyes adatai feldolgozásra kerülnek e, valamint rendelkezik e az ilyen adatokhoz való hozzáférés jogával. Mint érintett személy Ön jogosult arra, hogy a következő információkhoz hozzáférést kapjon: a feldolgozás célja, az érintett személyes adatok kategóriája, a címzettek köre, a feldolgozási és megőrzési időtartam, az automatikus adatfeldolgozás menete vagy annak következményei, és egyebek (a Rendelet 15. cikke). Adatkezelőként minden ésszerű intézkedést megtehetünk az adatokhoz való hozzáférést kérő érintettek személyazonosságának ellenőrzésére, főképp az online szolgáltatásokkal és azonosítókkal kapcsolatban. Az érintett kérésére az Adatkezelő igazolást ad ki az érintettre vonatkozó személyes adatok feldolgozásáról. Ha az Adatkezelő feldolgozza ezeket az adatokat, kérésre kiállítja az érintett személyes adatainak másolatát. Az első példány ingyenes. Az érintett személy által igényelt további példányokért az Adatkezelő adminisztrációs díjat számít fel a keletkezett költségeknek megfelelően. Ha az érintett személy elektronikus úton kér információt, akkor azt általában elektronikus formában, e-mailben kapja meg, amennyiben nem más módot választ.

A KEZELT ADATOK HELYESBÍTÉSÉNEK JOGA

Ha az Adatkezelő helytelen személyes adatokat rögzít, az érintettnek joga van a hiányos személyes adatok kiegészítéséhez. Az Adatkezelő késedelem nélkül kijavítja a hibás adatokat, esetlegesen kiegészíti azokat, amennyiben erre az érintett személy megkéri.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az (érintett) személy személyes adatai „elfeledtetéséhez” való joga. Az érintett személy ezen joga azonban jellegét és fontosságát tekintve további előfeltételekkel van korlátozva. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – az érintett személy jogait érvényesítve – törli a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll:

• a személyes adatok kezelésére már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték azokat
• az érintett a hozzájárulását, mely alapján az adatkezelés történik, visszavonja
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték
• a törlés oka a Szlovák Köztársasággal szemben kötelező törvény, különös szabályozás vagy nemzetközi szerződés kötelezettségének teljesítése
• a személyes adatok gyűjtésére 16. életévét betöltött személyek adatai vonatkozásában, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Az érintett személynek nincs joga személyes adatai törléséhez, amennyiben azok feldolgozása az alábbiak érdekében történik:

 1. a véleménynyilvánítás és az információ szabadságának gyakorlása
 2. a Szlovák Köztársaságot kötelező törvény, különös szabályozás vagy nemzetközi szerződés szerinti kötelezettség teljesítése, vagy a közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlása alapján elvégzett feladat teljesítése
 3. a népegészségügyet érintő közérdek alapján
 4. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatásokra vagy statisztikai célokból, amennyiben valószínűsíthető, hogy a törlés lehetetlenné teszi, vagy jelentősen megnehezíti az ilyen adatfeldolgozás céljait
 5.  jogi követelések előterjesztése, érvényesítése vagy védelme miatt

Az Adatkezelő kérésre indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettek személyes adatait, miután megbizonyosodott arról, hogy az érintettek kérése indokolt.

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Érintett személyként Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatait egy másik adatkezelő számára továbbítsa, felhasználóbarát és géppel olvasható formátumban, feltéve, hogy a személyes adatokat az érintett hozzájárulásával vagy szerződés alapján szerezték be, és azokat automatizált módon dolgozzák fel.

JAVASLAT ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA

Az érintettnek joga van a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalához fordulni és eljárást kezdeményezni, amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait megsértették.

ELLENVETÉS JOGA

Az érintett személy bármikor élhet az ellenvetés jogával személyes adatainak feldolgozását illetően, saját helyzetével kapcsolatos okok miatt. A következők alapján tiltakozhat személyes adatai feldolgozása ellen:

 1. a közérdek vagy a közhatalom gyakorlása során elvégzett feladatok jogalapján, vagy az adatkezelő jogos érdekeinek alapján
 2. a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében való feldolgozása
 3. tudományos vagy történelmi kutatások, vagy statisztikai célokból való feldolgozás. A beérkezett ellenvetést ésszerű időn belül felülvizsgáljuk. Ebben az esetben csak akkor folytathatjuk a személyes adatok feldolgozását, ha bebizonyítottuk a személyes adatok feldolgozásához szükséges jogos érdekeket, amelyek felülbírálják az érintett jogait vagy érdekeit, vagy a jogi követelés indokait.

AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK KORLÁTOZÁSÁRA VONATKOZÓ JOG

Ezt a jogot akkor érvényesítheti, ha mint érintett személy kifogásolja a személyes adatokat és egyéb, a rendelet 18. cikkének (67) preambulumbekezdésében meghatározott adatokat, kéri a kiválasztott személyes adatok egy másik feldolgozó rendszerbe történő ideiglenes áthelyezését, korlátozva a felhasználók hozzáférését a kiválasztott személyes adatokhoz, vagy azok ideiglenesen eltávolítását.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A személyes adatok feldolgozása az ok, amiért az Adatkezelő az érintettek személyes adatait az információs rendszerekben feldolgozza, konkrétan meghatározott jogi alapon. A személyes adatok mindennemű feldolgozása konkrét jogi alapon történik, meghatározott, legitim és kifejezett céllal. Az átláthatóság fenntartása és a fenti információk egyértelműsége érdekében a személyes adatok feldolgozásának különféle jogalapjait és céljait külön sorolják fel, a személyes adatok védelmének alapelvei végén, információs rendszerek szerinti besorolásban.

Az Ön személyes adatainak maximális védelme érdekében Adatkezelőként megtettük a szükséges személyi, szervezési és technikai intézkedéseket. Célunk az, hogy megelőzzük, csökkentsük a személyes adatok szivárgásának, visszaélésének, nyilvánosságra hozatalának vagy egyéb felhasználásának kockázatát. Abban az esetben, ha olyan körülmény áll fenn, amely valószínűleg nagy kockázatot jelent a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve, mint érintett személlyel haladéktalanul felveszik Önnel a kapcsolatot (a rendelet 34. cikke).

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó, a Rendeletben foglalt alapelvek, valamint a törvény, különösen a személyes adatok elveinek megőrzése érdekében Öntől, mint érintett személytől, csak azokat a személyes adatokat kérjük, amelyek jogilag vagy szerződési feltételek miatt szükségesek a feldolgozás céljának teljesítéséhez. Felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés megkötéséhez szükséges kötelező adatok megadásának elmulasztása esetén a szerződést nem lehet megkötni.

FOTÓK – FOTOBOX

 1. Az Üzemeltető/Adatkezelő üzleti vállalkozás keretein belül szolgáltatásokat nyújt – a SelfieCam „fotoboxból” nyert fényképeket. A „fotoboxot” az Üzemeltető/Adatkezelő beosztottjai kezelik, természetes személyek (magáncélú) társadalmi rendezvényein, valamint természetes személyek-vállalkozók és jogi személyek társadalmi eseményein, melyek üzleti, marketing, jótékonysági és egyéb jellegű események. Az Üzemeltető/Adatkezelő feldolgozza az Üzemeltető szolgáltatásait megrendelő természetes személyek személyes adatait a megrendelt szolgáltatások teljesítésének biztosítása érdekében. Az Üzemeltető/Adatkezelő a megrendelő személyes adatait az IS Szerződéses viszony – FO ügyfél – keretében kezeli.
 2. Az Üzemeltető/Adatkezelő a szükséges módon feldolgozza a fizikai személyek személyes adatait (fényképeket), amelyeket önként, a „fotobox” segítségével fényképeztek azzal a céllal, hogy másolatot készítsenek belőlük, összegyűjtsék azokat és előkészítsék az ügyfélnek történő elküldéshez.
 3. Az ilyen adatfeldolgozás jogalapja az érintett hozzájárulása a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján – EU általános adatvédelmi rendelet, melynek értelmében az érintett személy bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőző feldolgozás jogszerűségét.
  A fényképezkedés teljesen önkéntes. A „fotobox” egy olyan berendezés, amely önálló működésre nem képes, vagyis képeket készíteni csak akkor tud, ha az egyén a saját akaratától vezérelve a berendezés (a háttér -és a fotóobjektív – vagyis maga a „fotobox”) elé áll. Az Üzemeltető/Adatkezelő számára az egyértelmű akarat kifejezése az, hogy az egyén önként a „fotobox” elé áll, és elkészül a fénykép, majd kinyomtatásra kerül, vagy az eszközön megadott email címre történik annak továbbítása.
 4. Az Üzemeltető/Adatkezelő a rendezvényen készített fényképeket védett formában, USB-meghajtón, vagy egyéb digitális médián, vagy elektronikus kommunikáció útján továbbítja a társadalmi esemény szervezőjének, teljesítve ezzel a megrendelés tárgyát. A 6. cikk (1) f) bekezdése értelmében az adatkezelés egy harmadik fél jogos érdeke. A legfőbb jogos érdek a felvételek (fényképek) megszerzése és megőrzése a szervező által szervezett, fizetett és biztosított társadalmi esemény során (a kedvezményezettnek/harmadik félnek, akinek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy átadja a fényképeket, melyek készítését megrendelte).
 5. Az Üzemeltető/Adatkezelő, szolgáltatásai népszerűsítése érdekében, közzéteszi a „fotobox” által készített fényképeket az Üzemeltető weboldalán, közösségi hálózatain és a promóciós anyagokban. A fotók közzétételéhez az Ön engedélyével kell rendelkeznünk, amely az ilyen közzététel egyetlen feltétele/jogalapja.

ÁTVEVŐK KATEGÓRIÁJA

 1. Megbízott alkalmazottak
 2. A társasági esemény rendezője, a “FOTOBOX” szolgáltatás megrendelője

A SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE

 1. a cél teljesítése után
 2.  a hozzájárulás megadásától számított öt év elteltével, ill. annak visszavonását követő 30 napon belül.

AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK KATEGÓRIÁJA

 1. Természetes személyek, természetes személyek-vállalkozók, a megrendelő képviselői vagy alkalmazottai, akik az Üzemeltető ezen szolgáltatását egy általuk rendezett eseményre megrendelték, vagy olyan eseményre, amelyen társszervezőként vannak jelen.
 2. Magánszemélyek (a rendezvény résztvevői, amelyen a „fotobox” található), akik önként fényképezték magukat a „fotoboxon” keresztül. Információ az automatizált döntéshozatalról, beleértve a profilozást is – Nincs profilozva. A személyes adatok határokon átnyúló átadása harmadik országokba – Nem alkalmazandó.