GDPR – SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EU 2016/679 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRAVOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE TAKÝCHTO ÚDAJOV

Podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

KTO SME?

PREVÁDZKOVATEĽ

Obchodné meno: Marek Janíček – Marcraft
Sídlo: Meštianska 16/18, Komárno 94501
IČO: 45612510
zapísaný na OÚ Komárno, Číslo Živnostenského registra: 410-23453

AKO SA S NAMI SPOJÍTE?

KONTAKTNÉ ÚDAJE NA NÁS

Kontaktná osoba: Marek Janíček
Telefón: +421 907 395 665
Email: selfiecamteam@gmail.com
Adresa: Ul. Práce č.8, Komárno

AKÉ MÁTE PRÁVA?

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, najmä, nie však výlučne sú to zamestnanci a klienti. Takéto dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely disponujú právami, ktoré si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky u kontaktnej osoby prevádzkovateľa. Dotknutá osoba ste VY.

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

T.j. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie o tom, či dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatnila, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Ako dotknutá osoba máte nárok na prístup k informáciám o: účeloch spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (čl. 15 Nariadenia). Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

PRÁVO NA OPRAVU

Ak o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

PRÁVO NA VÝMAZ

„Zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré sa jej /dotknutej osoby/ týkajú. Toto právo dotknutej osoby je však vzhľadom na svoju povahu a závažnosť obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva dotknutou osobou vymaže osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská Republika viazaná
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie
 2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutá osoba máte právo, aby osobné údaje, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, preniesol ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

PRÁVO NAMIETAŤ

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe

 1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa
 2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu
 3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely. Doručenú námietku v primeranom čase posúdime. V tomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

T.j. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie o tom, či dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatnila, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Ako dotknutá osoba máte nárok na prístup k informáciám o: účeloch spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (čl. 15 Nariadenia). Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

– Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom. V záujme zachovania transparentnosti a zabezpečenia prehľadnosti uvedených informácií sú jednotlivé právne základy a účely spracúvania osobných údajov uvedené samostatne, v závere týchto zásad OOÚ, rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov.

– Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

– V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

FOTOGRAFIE – FOTOBOX

 1. Prevádzkovateľ v rámci predmetu podnikania poskytuje služby – fotografie získané prostredníctvom SelfieCam fotoboxu, ktorý obsluhuje personál prevádzkovateľa na spoločenskej akcii fyzických osôb (súkromné účely), ako aj na spoločenskej akcii fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb v rámci ich podnikateľských, marketingových, charitatívnych a iných podujatiach (ďalej aj ako „služba“ alebo „fotobox“).Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb, ktoré objednali služby prevádzkovateľa za účelom zabezpečenia plnenia objednaných služieb. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje objednávateľa v IS Zmluvné vzťahy – klienti FO.
 2. Prevádzkovateľ vykonáva nevyhnutné spracovateľské operácie s osobnými údajmi fyzických osôb (fotografie), ktoré sa dobrovoľne odfotili prostredníctvom fotoboxu za účelom zálohovania, zhromaždenia a prípravy pre zaslanie klientovi.
 3. Právnym základom pre takéto spracúvanie je súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Samotné odfotografovanie sa je absolútne dobrovoľné. Fotobox je samostatne stojace zariadenie, ktoré bez dobrovoľného umiestnenia fyzickej osoby pred „fotostenu“ a objektív (samotný fotobox) fotografiu fyzickej osoby bez jej vedomia vykonať nedokáže. Za jednoznačný prejav vôle prevádzkovateľ považuje dobrovoľné vyhotovenie fotografie vstupom pred fotobox a vytlačením si fotografie, prípadne odoslaním na e-mail zadaný priamo v zariadení.
 4. Prevádzkovateľ zasiela súbor fotografiívyhotovených na akcii, ktorú organizoval v chránenej podobe na USB nosiči, inom digitálnom nosiči alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie organizátorovi spoločenskej akcie za účelom plnenia predmetu objednávky, na ktorú sa zaviazal. Právnym základom pre zaslanie fotografií je oprávnený záujem tretej strany v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je získanie a uchovanie záznamu (fotografií) z priebehu spoločenskej akcie organizovanej, hradenej i zabezpečenej organizátorom (príjemcom/treťou stranou, ktorá má oprávnený záujem na odovzdaní fotografií, ktorých zhotovenie objednala).
 5. Prevádzkovateľ zverejňuje fotografiezhotovené fotoboxom za účelom propagácie svojich služieb na internetovej stránke prevádzkovateľa, na sociálnych sieťach prevádzkovateľa a v propagačných materiáloch. Aby sme mohli Vaše fotografie zverejniť, musíme disponovať Vašim súhlasom, ktorý je jediným oprávneným právnym základom pre takéto zverejnenie.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 1. Poverení zamestnanci
 2. Organizátor spoločenskej akcie, ktorý fotografovanie prostredníctvom FOTOBOXu objednal

LEHOTY NA VYMAZANIE OS. ÚDAJOV

 1. po naplnení účelu
 2. po uplynutí 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu, resp. do 30 dní po jeho odvolaní.

KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB

 1. Fyzické osoby, fyzické osoby-podnikatelia, zástupcovia alebo zamestnanci odberateľa, ktorí objednali služby prevádzkovateľa na akciu, ktorú organizujú, alebo na organizácii ktorej sa spolupodieľajú
 2. Fyzické osoby (návštevníci podujatia, na ktorom sa nachádza fotobox), ktoré sa prostredníctvom fotoboxu dobrovoľne odfotili. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Neprofiluje sa. Cezhraničný prenos ÓÚ do tretích krajín – Neuskutočňuje sa.